5 lat gwarancji – regulamin

GWARANCJA 5 LAT

REGULAMIN

REGULAMIN PROGRAMU “GWARANCJA 5 LAT”

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym dokumentem na temat zasad korzystania z bezpłatnego programu Gwarancja 5 lat. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości co do funkcjonowania programu, odezwij się do nas na adres 5years@spyke.it

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania programu „Gwarancja 5 lat” (dalej: „Program”) oraz warunki uczestnictwa w Programie.

2. Program jest organizowany oraz zarządzany przez Spyke Technology Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 207/213, 93-231 Łódź, NIP: 5223077226 (dalej: „Organizator”).

3. Program trwa od dnia ogłoszenia Regulaminu Programu, tj. od 03.07.2023, do odwołania.

4. Program organizowany jest na terytorium Polski

5. Gwarantem na zasadach określonych w Regulaminie jest Spyke Technology Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 207/213, 93-231 Łódź, NIP: 5223077226.

 

§2

Warunki uczestnictwa w Programie

1. Program przeznaczony jest wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie informatycznym Organizatora pełnoletnich osób fizycznych, dokonujących zakupów u autoryzowanego dealera produktów marki SPYKE (dalej: „Uczestnik Programu”).

2. Każdy Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo oraz uzyskane w ramach Programu korzyści i uprawnienia nie podlegają przeniesieniu na osoby trzecie. W szczególności uprawnienia z tytułu Gwarancji nie mogą być zbywane na osoby trzecie wraz z Produktami nabytymi przez Uczestnika Programu.

3. Każdy Uczestnik Programu może dokonać rejestracji produktu w Programie wyłącznie jeden raz.

4. W celu przystąpienia do Programu Uczestnik Programu musi w sposób kompletny i zgodny z prawdą wypełnić formularz rejestracji w formie elektronicznej, który dostępny jest na stronie internetowej https://www.spyke.it/5latgwarancji , dokonując tym samym rejestracji Produktu.

5. Warunkiem dokonania rejestracji za pośrednictwem strony internetowej jest akceptacja postanowień Regulaminu przez Uczestnika Programu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu rejestracji produktu

6. Podmiot dokonujący zgłoszenia udziału w Programie nabywa status Uczestnika Programu z chwilą potwierdzenia jego udziału przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza zgłoszeniowego w uzasadnionych przypadkach, np. niepełne lub niepoprawne bądź nieprawdziwe (fikcyjne) dane. Organizator nie ma obowiązku informować podmiotu dokonującego zgłoszenia o błędnie wypełnionym formularzu zgłoszeniowym.

7. Wszelkie informacje dotyczące Programu będą przekazywane na podany przez Uczestników Programu adres e-mail w formularzu zgłoszeniowym.

 

§3

Zasady Programu

1. Celem Programu jest udzielenie Uczestnikom Programu 5-letniej gwarancji (dalej „Gwarancja”) na produkty biorące udział w Programie wskazane w formularzu rejestracyjnym (dalej: „Produkty”), zakupione u autoryzowanych dealerów marki SPYKE na zasadach i po spełnieniu warunków przewidzianych poniżej.

2. Aktualna lista Autoryzowanych dealerów jest publikowana na stronie https://www.spyke.it/where-to-buy/Poland i może się zmieniać w czasie trwania Programu.

3. Aktualna lista produktów biorących udział w Programie dostępna jest w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyczerpania zapasów produktów objętych Programem, Organizator jest uprawniony do zaktualizowania listy produktów.

4. Rejestracja zakupionego Produktu musi nastąpić w terminie do 30 dni od daty zakupu podanej na paragonie, a produkt powinien być zakupiony w pełnej sugerowanej cenie detalicznej.

5. Warunkiem koniecznym do skorzystania z przedłużonej Gwarancji na Produkty jest przedstawienie przez Uczestnika Programu oryginału paragonu/dowodu zakupu Produktu u autoryzowanego dealera marki SPYKE, który musi jednoznacznie identyfikować miejsce zakupu, datę oraz nazwę Produktu. Posiadanie wspomnianych dokumentów jest podstawą do uznania przedłużonej Gwarancji, o ile potwierdzają one zakup produktu, który w chwili jego zgłoszenia do Programu 5 lat gwarancji znajdował się na liście produktów objętych programem
6. Weryfikacja zgłoszenia oraz informacja (drogą mailową – na podany w zgłoszeniu adres mailowy) w sprawie pozytywnego lub negatywnego jego rozpatrzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty rejestracji produktu.

7. Gwarancji podlegają:

 • wady fizyczne powstałe z winy producenta,
 • wyłącznie Produkty, które będą używane przez Uczestnika Programu zgodnie z przeznaczeniem.

8. Gwarancji nie podlegają:

 • uszkodzenia mechaniczne Produktu,
 • uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia,
 • produkty z wadami jawnymi widocznymi w dniu zakupu,
 • uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwej konserwacji,
 • wygoda użytkowania Produktu, czyli niewłaściwe dopasowanie do kształtu ciała lub preferencji,
 • produkty zakupione poza siecią autoryzowanych dealerów marki SPYKE,
 • membrana jako materiał, który z czasem traci właściwości.

9. Organizator ma wedle swojego swobodnego uznania prawo do odmowy przyjęcia reklamacji do rozpoznania, jeśli Uczestnik Programu nie zgłosi reklamacji w momencie powstania lub ujawnienia się wady, a eksploatuje Produkt dalej.

10. Obsługa Gwarancji:

 • w ciągu do 2 lat od daty zakupu Produktu reklamację Uczestnik Programu zgłasza w miejscu zakupu poprzez złożenie stosownego pisma,
 • po upływie 2 lat od daty zakupu Produktu reklamację Uczestnik Programu zgłasza poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacji dostępnego na stronie i wysyła go do Organizatora,
 • czas rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od momentu otrzymania reklamacji przez Organizatora,
 • do formularza należy dołączyć zdjęcie Produktu i kopię paragonu/dowodu zakupu,
 • w razie uznania reklamacji przez Organizatora za zasadną, wskutek spełnienia warunków Gwarancji, Uczestnik Programu, po otrzymaniu zawiadomienia od Organizatora o uznaniu reklamacji za zasadną, zobowiązany jest przesłać reklamowany Produkt na własny koszt do działu reklamacji Organizatora,
 • Gwarancja obejmuje jedynie naprawę Produktu,
 • jeśli Organizator uzna, że naprawa Produktu jest niecelowa zobowiązuje się do sprzedania Uczestnikowi nowego produktu ze swojej aktualnej oferty z rabatem do 50%. Uczestnik Programu zobowiązany jest do wyboru produktu z listy dostarczonej przez Organizatora. Uczestnik Programu zobowiązany jest do dokonania wyboru w terminie 1 dnia roboczego w sposób wskazany przez Organizatora,
 • akceptując niniejszy regulamin Uczestnik zgadza się na powyższe rozwiązanie i nie przysługuje mu prawo zwrotu pieniędzy lub wymiany towaru na nowy, lub większego rabatu ani innego zadośćuczynienia,
 • produkt wymieniony lub zamienny, o którym mowa powyżej, nie podlega Gwarancji,
 • wysyłka wymienionego lub zamiennego Produktu na adres Uczestnika Programu na terenie Polski nastąpi na koszt Organizatora.

11. Naprawa reklamowanego Produktu:

 • w razie wyboru sposobu realizacji Gwarancji w formie naprawy Uczestnik Programu akceptuje, że naprawa Produktu będzie zgodna z możliwościami technologicznymi i może różnić się od oryginalnego rozwiązania, co wynika z ograniczeń technologicznych,
 • naprawa zostanie wykonana z dołożeniem najlepszych starań, na co Uczestnik Programu wyraża zgodę akceptując Regulamin.

12. W trakcie rozpatrywania Gwarancji Uczestnikowi Programu nie przysługują żadne dodatkowe świadczenia.

13. W razie odmowy uznania reklamacji za zasadną przez Organizatora Uczestnikowi Programu nie przysługują żadne prawa, roszczenia, a decyzja Organizatora w zakresie wad objętych reklamacją jest ostateczna.

 

§ 4

Przetwarzanie danych osobowych

1. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora na cele związane z jego uczestnictwem w Programie.

2. Każdemu Uczestnikowi Programu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, uzupełnienia lub usunięcia, przy czym usunięcie danych jest równoznaczne z rezygnacją uczestnika w Programie.

3. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych w serwisie https://www.spyke.it/ znajdują się w Polityce Prywatności i Plików Cookies, dostępnej pod adresem: https://www.spyke.it/5latgwarancji-polityka-ochrony-prywatnosci/

 

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Uczestnik Programu ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, jak też niepoinformowanie Organizatora o aktualnych danych adresowych.

2. Aktualna treść Regulaminu Programu, uwzględniająca wszelkie zmiany Regulaminu Programu, dostępna jest na stronie internetowej https://www.spyke.it/5latgwarancji